I рівеньI рівень Позначте всі правильні твердження:А Соматичні мутації успадковуються при вегетативному розмноженні. Б Межі модифікаційної мінливос

I рівень1.I рівень
1. Позначте всі правильні твердження:
А Соматичні мутації успадковуються при вегетативному розмноженні.
Б Межі модифікаційної мінливості ознаки визначаються генотипом.
В Модифікації є неспрямованими на відміну від мутацій.
Г Більшість генних мутацій рецесивні і проявляються у фенотипі гомозигот.
Д Довжина варіаційного ряду свідчить про межі модифікаційної мінливості.
Е Поліплоїдія - зміна числа хромосом - найчастіше зустрічається у тварин.
2. Позначте всі правильні твердження:
А В ембріонів чутливість до дії мутагенів нижча ніж у дорослих форм.
Б Кросинговер збільшує комбінативну мінливість.
В Здатність до мутацій властива всім живим істотам.
Г У прокаріотів передача генетичної інформації можлива за участю бактеріофагів.
Д Рецесивні генні мутації можуть проявлятись виключно в гетерозигот.
Е Ступінь вираження модифікації залежить від інтенсивності й тривалості дії чинника.
3.Позначте всі правильні твердження:
А Комбінативна мінливість спостерігається у бактерій внаслідок кон'югації.
Б Модифікації - це стійкі зміни генетичного матеріалу які виникають раптово під дією підвищених температур йонізуючого випромінювання.
В Поліплоїдія порушує функціонування хромосомного механізму визначення статті.
Г Більшість мутацій корисні спрямовані на пристосування видів до усов довкілля.
Д Соматичні мутації не успадковуються при статевому розмноженні.
Е Генетично близькі види і роди характеризуються подібними рядами спадкової мінливості.
II рівень
1.Позначте всі правильні відповіді

1 Мутації пов'язані
зі зміною кількості наборів хромосом

А геномні Б генні В
соматичні Г нейтральні

2 Під впливом
генотипу і умов навколишнього середовища формується 

А варіаційний ряд Б
фенотип В мутації Г варіаційна крива 

3 Джерела
комбінативної мінливості

А незалежне
розходження гомологічних хромосом в анафізі мейозу

Б випадкове
поєднання алельних генів при злитті гамет під чса запліднення 

В кон'югація
гомологічних хромосом у профазі мейозу 

Г позаядерна
спадковість

2.Позначте всі
правильні відповіді

1 Переміщення
генетичної інформації між особинами різних видів за участю вірусів

А позаядерна
спадковість Б кросинговнр В горизонтальний перенос генів Г кон'югація

2 Хімічні мутагени 

А висока
температура Б віруси В алкалоїд Г йонозіюче випромінювання 

3 Шляхи утворення
поліплоїдів 

А злиття соматичних
клітин або їніх ядер 

Б зміна порядку
розташування генів у хромосомі 

В поділ хромосом
який не супроводжується поділом клітин 

Г утворення гамет
із нередукованою кількістю хромосом при порушені мейозу

3 Позначте всі
правильні відповіді

1 Генні мутації що
проявляються лише в гомозиготному стані 

А рецесивні Б
домінантні В алельні Г соматичні

2 Фізичні мутагени

А віроїди Б бактеріофаги
В алкалоїди колхіцин Г йонізуюче випромінювання 

3 Поліплоїдія
призводить до 

А збільшення
розмірів організмів 

Б зниження
плодючості через порушення мейозу 

В виникнення
модифікацій у соматичних клітинах 

Г підвищення рівня
процесів життєдіяльності та продуктивності у рослин
III рівень 
1 Порівняйте мутаційну та комбінативну форми мінливості
Критерій                                                     Мінливість
порівняння          Мутаційна                                                                 Комбінативна
1.Визначення                ?                                                                                  ?
2.Фактори що її             ?                                                                                  ?
спричинюють
3.Властивості Зміни неспрямовані, випадкові, виявляються в окремих особин     ?
4.Вплив на генотип         ?                                                                                     ?
5.Успадкування змін         ?                                                                                     ?
6.Корисність                      ?                                                                                     ?
7.Приклади                         ?                                                                                    ?
8.Значення                         ?                                                                                    ?
2.Порівняйте модифікац


See also: