Запишите уравнения реакций и укажите их типы. 1 гидроксид железа III = оксид железаIII + вода-2 нитрат бария + сульфат железа III = . + .-3сер

Запишите уравнения реакций и укажите их типы

. 1) гидроксид железа (III) = оксид железа(III) + вода;

2) нитрат бария + сульфат железа (III) = ..... + .....;

3)серная кислота + алюминий = ....... + .......;

4) оксид фосфора (V) + вода = фосфорная кислота.

  3) 2Al + 3H2SO4 ------> Al2(SO4)3 + 3H2↑                           (реакция замещения)

   

 •                          t

  1) 2Fe(OH)3 ------- > Fe2O3 + 3H2O                                      (реакция разложения)

  2) 3Ba(NO3)2 + Fe2(SO4)3 ----- >3BaSO4 + 2Fe(NO3)3  (реакция обмена)

  4) P2O5 + 3H2O ----- > 2H3PO4                                               (реакция соединения)


See also: